Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Znak graficzny zatwierdza Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków, ale może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników;
 2. Stowarzyszenie służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód przeznaczany jest na cele statutowe.
 4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej;
 5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, apolitycznym i trwałym zrzeszeniem.
 6. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa. 

ROZDZIAŁ II
TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 5

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Poznaniu;
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

 

ROZDZIAŁ III
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pożytku publicznego w sferze:
  a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  b) ochrony i promocji zdrowia;
  c) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  d) bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  e) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  f)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 7

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej, zachowania zdrowia człowieka, krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 2. planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności umysłowej i fizycznej, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe przedszkoli i szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, a także sympatyków Stowarzyszenia;
 3. angażowanie dzieci do różnorodnych form aktywności intelektualnej i ruchowej dostosowanych do wieku, zainteresowań i stopnia sprawności;
 4. uczestniczenie w życiu kulturalno – społecznym miasta;
 5. organizowanie innych zajęć, mających na celu rozwój intelektualny oraz krzewienie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 6. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 7. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. rozwijanie kontaktów i współpracy poza granicami kraju z organizacjami i instytucjami o podobnych celach;
 9. pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych;
 10. współudział w rozbudowie, remontach i utrzymaniu pomieszczeń służących celom edukacyjnym oraz ich wyposażeniu, a także urządzeń i sprzętu sportowego;
 11. integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców na terenie swego działania.

§ 8

 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego określonej w §6 Stowarzyszenie realizuje we współdziałaniu z dyrektorami przedszkoli i szkół, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami realizującymi podobne cele.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością odpłatną. Ostateczną decyzję podejmuje jednak każdorazowo Zarząd.
 3. Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §6.


ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych;
 2. Wspierających;
 3. Honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski bez względu na miejsce zamieszkania, a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia i będzie przestrzegał postanowień statutu.

§ 11

 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków;
 3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności;
 4. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustanowionych przez Zarząd;
 5. wnioskowania o objęcie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa;
 6. korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach takich, jak osoby trzecie.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego regulaminu;
 3. przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.
 5. troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.

§ 14

Utrata członkostwa zwyczajnego może nastąpić w skutek:

 1. śmierci członka;
 2. dobrowolnej rezygnacji członka w formie pisemnej skierowanej do Zarządu;
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz i regulaminu Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia;
 4. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
 5. skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczne zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą lub okresową pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji;
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w §12 pkt.3,4,5 i 6 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
  b) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej.

§ 16

 1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia służy członkom prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.
 3. Członek honorowy może brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH ORGANIZACJA

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są :
  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd
  3) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 2/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1) uchwalanie głównych kierunków i programów  działalności Stowarzyszenia;
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
  5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  6) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
  7) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
  8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
  9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  10)  rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na wniosek 3/4 liczby członków Stowarzyszenia;
  4) na żądanie organu sprawującego nadzór nad Stowarzyszeniem.
 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2,3 i 4 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić członków  o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
 6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 7. Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane.
 8. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
  1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
  2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków  uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

ZARZĄD

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Jeśli Walne Zebranie Stowarzyszenia postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia.
 7. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może odwołać się od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia. Uchwała o zbyciu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną, a w przypadku nieruchomości przez Walne Zebranie Członków,
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 9. powoływanie i rozwiązywanie komisji  problemowych,
 10. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, krewni lub powinowaci członków Zarządu, osoby pozostające w stosunku podległości wobec członków Zarządu z tytułu zatrudnienia oraz osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 2. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowej Stowarzyszenia,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 5. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:
  1) składek członkowskich,
  2) darowizn, zapisów i spadków,
  3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
  4) majątku Stowarzyszenia,
  5) ofiarności publicznej,
  6) oraz innych źródeł.

§ 27

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz  członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 28

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 29

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.