1% dla Stowarzyszenia

Stowarzyszenie powstało w celu wspomagania działań społeczności lokalnej i placówki oświatowej na terenie Osiedla Warszawskiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co daje gwarancję solidności rozliczeń i publicznego nadzoru nad naszą działalnością.

Stowarzyszenie Uśmiech dzieciństwa, żeby zrealizowało cele musi mieć dochód, dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie poprzez:

przekazanie 1 % swojego podatku

Nr KRS 0000246855

PAMIĘTAJ!
Nie oddawajmy 1% podatku fiskusowi,
póki jeszcze mamy wybór!

lub

dobrowolna wpłata na konto:
Bank Ochrony Środowiska

87 1540 1056 2105 8300 1279 0001

Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:

  • podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej, zachowania zdrowia człowieka, rozpowszechniania wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności umysłowej i fizycznej, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe przedszkoli i szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, a także sympatyków stowarzyszenia;
  • angażowanie dzieci do różnorodnych form aktywności intelektualnej i ruchowej dostosowanych do wieku, zainteresowań i stopnia sprawności;
  • uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym miasta;
  • organizowanie innych zajęć, mających na celu rozwój intelektualny oraz rozbudzanie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
  • realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; rozwijanie kontaktów i współpracy poza granicami kraju z organizacjami i instytucjami o podobnych celach;
  • pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktyczno - naukowych;
  • współudział w rozbudowie, remontach i utrzymaniu pomieszczeń służących celom edukacyjnym oraz ich wyposażeniu, a także urządzeń i sprzętu sportowego;
  • integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców na terenie swego działania.